Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Lý thuyết hóa học trọng tâm

Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
    I- Cấu tạo phân tử Este - Este là sản phẩm của phản ứng hoá học giữa ancol và axit vô cơ hoặc axit hữu cơ. - Khi thay thế nhóm OH ở nhóm cacboxyl (- COOH) của axit cacboxylic bằng nhóm OR thì dược este:             - Este đơn giản có công thức cấu tạo:  Với R, R' là gốc hiđrocacbon no, không no hoặc thơm. R' có thể là H - Este là dẫn xuất của axit cacboxylic. Một số este của axit cacboxylic có công thức cấu tạo như sau :              II- Cách gọi tên Este Tên este gồm: tên gốc hiđrocacbon ancol + tên anion gốc axit (đuôi "at").     Ví dụ:      HCOOC2H5                    : etyl fomiat               CH3-OOC-COO-CH3        : đimetyl oxalat               CH3COOCH = CH2           : vinyl axetat               CH2 = CH3COOCH3          : metyl acrylat               CH2 =C(CH3)COOCH3        : metyl metacrylat. III- Tính chất vật lý của Este - Este có nhiệt độ sôi thấp hơn so với axit và ancol có cùng số nguyên tử cacbon do giữa các phân tử este không có liên kết hiđro. - Este thường là những chất lỏng, nhẹ hơn nước, rất ít tan trong nước, có khả năng tan được nhiều chất hữu cơ khác nhau. - Các este thường có mùi thơm dễ chịu. IV- Tính chất hóa học của Este 1. Phản ứng ở nhóm chức a) Phản ứng thủy phân - Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit          - Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm (phản ứng xà phòng hoá)         Trong một số phản ứng thủy phân hoặc xà phòng hóa có thể diễn ra phức tạp.         Lưu ý: Este HCOOR' tác dụng với NaOH, sản phẩm sau phản ứng cho phản ứng tráng gương:           HCOOR' + NaOH → HCOONa + R'OH          HCOONa + 2  Ag(NH3)2 OH → NH4NaCO3 + 2Ag ↓ + 3NH3 +  H2O b) Phản ứng khử Este bị khử bởi liti nhôm hiđrua (LiAlH4), khi đó nhóm    R - C -  (gọi là nhóm axyl) trở thành ancol bậc I :                                                                                II                                                                               O         2. Phản ứng ở gốc hidrocacbon Este có thể tham gia phản ứng thế, cộng, tách, trùng hợp... Sau đây chỉ xét phản ứng cộng và phản ứng trùng hợp khi gốc R, R' không no. a)  Phản ứng cộng vào gốc hiđrocacbon          b, Phản ứng trùng hợp        V- Điều chế Este 1. Phản ứng giữa axit và ancol Phản ứng este hóa là phản ứng thuận nghịch xảy ra chậm ở điều kiện thường.        - Axit đơn chức, ancol da chức nRCOOH + R'(OH)n  (RCOO)n R' + nH20 - Axit đa chức, ancol đơn chức R(COOH)n + nR'OH  R(COOR')n + nH20 - Axit đa chức, ancol đa chức mR(COOH)n + nR'(OH)m  Rm(COO)mn R'n + nmH20 2. Phản ứng giữa anhiđrit axit và ancol       Este của phenol C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOC6H5 + CH3COOH 3. Phản ứng giữa axit và hiđrocacbon chưa no       4. Phản ứng giữa muối natri của axit và dẫn xuất halogen RCOONa + R'X → RCOOR' + NaX  

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201