Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập hóa học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
Video bài giảng :     Lý thuyết trọng tâm về Cacbohidrat ( Phần 1 )   Lý thuyết trọng tâm về Cacbohidrat ( Phần 2 )   Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về Cacbohidrat   Tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên của Cacbohidrat   Tính chất hóa học của Cacbohidrat ( Monosaccarit ) ( Phần 1 )   Tính chất hóa học của Cacbohidrat ( Monosaccarit ) ( Phần 2 )   Cách ghi nhớ lý thuyết về Cacbohidrat chỉ trong một bài giảng        • Glucozơ (C6H12O6) • Fructozơ (C6H12O6) • Saccarozơ (C12H22O11) • Mantozơ (C12H22O11) • Tinh bột (C6H10O5)n • Xenlulozơ (C6H10O5)n TÓM TẮT KIẾN THỨC - Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H20)m. - Có nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là 3 nhóm sau đây : 1. Monosaccarit : Là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể hủy phân được. Thí dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6). Công thức tổng quát của monosaccarit là CnH2nOn . 2. Đisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Thí dụ: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11). 3. Polisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. Thí dụ: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n.                         Bảng tóm tắt tính chất hóa học của Cacbohiđrat  (+) có phản ứng; (-) không có phản ứng    

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201