Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1) Hệ sinh thái Hệ sinh thái là một hệ thống hoàn chỉnh, tương đối ổn định bao gồm các quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh). Sự tác động qua lại giữa quần xã và sinh cảnh tạo nên những mốì quan hệ dinh dưỡng xác định, cấu trúc của tập hợp loài trong quần xã, chu trình tuần hoàn vật chất giữa các sinh vật trong quần xã và các nhân tố vô sinh. 2) Cấu tạo của hệ sinh thái + Gồm các chất vô cơ (C, N, CO2, H2O ...) chất hữu cơ (prôtêin, lipit, gluxit, các chất mùn (...) và chế độ khí hậu. + Sinh vật sản xuất (cung cấp). + Sinh vật tiêu thụ. + Sinh vật phân giải. 3) Các kiểu hệ sinh thái a) Hệ sinh thái trên cạn: Gồm rừng nhiệt đới, savan, hoang mạc nhiệt đới và ôn đới, thảo nguyên, rừng lá rộng ôn đới, tai ga, đồng rêu đới lạnh. b) Hệ sinh thái dưới nước: Gồm hộ sinh thái nước ngọt, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái vùng bờ biển, vùng khơi, hộ sinh thái nước chảy, nước đứng II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Bài 1: Các ao hồ trong thiên nhiên có đủ điều kiện để gọi là hệ sinh thái hay không. Tại sao?                                                         Hướng dẫn giải + Đủ điều kiện. + Vì được cấu tạo bởi các hợp chất vô cơ, sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải. + Có được các chu trình tuần hoàn vật chất gồm chu trình C, N, S, H2O... Bài 2: Nội dung nào sau đây đúng hoặc sai. Giải thích vì sao? a) Hệ sinh thái tự nhiên thường ổn định hơn so với hệ sinh thái nhân tạo. b) Nguồn sống của hệ sinh thái nhân tạo lớn hơn hệ sinh thái tự nhiên, do có bàn tay của con người tạo ra. c) Hệ sinh thái nhân tạo chỉ gồm các hệ sinh thái trên cạn, do ở dưới nước sẽ có tính không ổn định.                                                          Hướng dẫn giải a) Đúng. Các hệ sinh thái tự nhiên như rừng, biển, sông ngòi, hoang mạc...tồn tại lâu dài và ổn định hơn. b) Sai. Nguồn sống của hệ sinh thái tự nhiên cung cấp nguồn sống chủ yếu cho sinh vật. c) Sai. Các hệ sinh thái nhân tạo dưới nước do con người tạo ra gồm sông đào, mương, kênh, ao, hồ... Bài 3: So sánh giữa hệ sinh thái nhân tạo và hệ sinh thái tự nhiên.                                                      Hướng dẫn giải 1) Giống nhau: Đều được cấu tạo bởi các chất vô cơ: CO2, H2O, O2, N2... các chất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin..., chế độ khí hậu gồm: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng..., có các thành phần sinh vật gồm: sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải; đều có chu trình vật chất. 2) Khác nhau Dấu hiệu so sánh Hệ sinh thái nhân tạo Hệ sinh thái tự nhiên Nguồn gốc + Do con người. + Do thiên nhiên. Độ đa dạng + Thấp. + Cao. Thời gian hình thành và tồn tại + Ngắn. + Dài. Nguồn năng lượng + Chủ yếu con người bổ sung. + Do mặt trời cung cấp. Chu trình tuần hoàn vật chất + Hở (Do khai thác). + Kín (Trừ khai thác). Chiếm tỉ lệ trên Trái Đất + Bé. + Hầu hết.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201