Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Bài tập sinh học ôn luyện theo Level

Có tất cả 3 Level được phân chia theo áp lực thời gian và độ khó tăng dần.
Level 1 - Level 2 - Level 3.
Bạn phải hoàn thành các nhiệm vụ trong Level cấp thấp thì mới mở được khóa của Level cấp cao hơn.
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM 1) Khái niệm về quần thể + Quần thể là tập hợp các cá thể cùng loài, sống trong khoảng không gian xác định, tại một thời điểm nhất định, có thể sinh sản hình thành thế hệ mới. + Mỗi quần thể được đặc trưng bởi thành phần kiểu gen, tần số tương đối các alen của mỗi gen. + Về mặt di truyền người ta phân biệt hai loại gồm: quần thể giao phối (ngẫu phối) và quần thể tự thụ (nội phối, tự phối). 2) Quần thể giao phối + Trong quần thể này, các cá thể giao phối ngẫu nhiên và tự do. Kết quả ngẫu phối làm tăng xuất hiện các biến dị tổ hợp, giữ nguyên thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen của mỗi gen trong những điều kiện nhất định (định luật Hacđi - Vanbcc). 3) Quần thể nội phối + Trong quần thể này các cá thể thực vật tự thụ phấn hoặc các cá thể động vật lưỡng tính tự phối. Kết quả nội phối làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng tính đồng hợp, giảm tính dị hợp của các gen và không làm thay đổi tần số các alen của mỗi gen. Do vậy, làm nghèo vốn gen của quần thể. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP Bài 1: Thế nào là thành phần kiểu gen của một quần thể? Tần số tương đối các alen của một gen là gì? Hãy nêu các ví dụ để minh họa.                                                     Hướng dẫn giải a) Thành phần kiển gen: Còn gọi là cấu trúc di truyền hoặc tần số kiểu gen. Đó là tỉ lệ giữa các loại kiểu gen khác nhau của một gen được tổ hợp từ các alen của gen đó. Ví dụ: Thành phần kiểu gen của một quần thể đối với một gen là 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa nghĩa là trong tổng số cá thể của quần thể, loại kiểu gen AA chiếm 36%, Aa chiếm 48% và aa chiếm 16%. b) Tần số tương đối các alen của một gen: Là tỉ lệ các loại giao tử mang alen khác nhau của gen đó, tính trạng tổng số giao tử được sinh ra. + Một quần thể có cấu trúc di truyền là: p2 (AA) : 2pq(Aa) : q2(aa) thì p(A) + q(a) = 1. + p(A) = p2 + pq; q(a) = q2 + pq = 1 - p(A) Ví dụ: Trong quần thể có cấu trúc di truyền như mục b1, thì: p(A) = 0,36 + (0,48 : 2) = 0,6 q(a) = 1 - 0,6 = 0,4 Nghĩa là trong quần thể trên, loại giao tử đực cũng như giao tử cái mang alen A chiếm 60%, mang alen a chiếm 40%.

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.623
Thành viên mới nhất lehuy0201