Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 7

Trắc nghiệm giao thông - đề số 7
23 : 45
Câu số 1

Biển báo sau có ý nghĩa gì?

 

A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

C. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.

Câu số 2

Biển báo sau có ý nghĩa gì?

A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

C. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định.

Câu số 3

Biển báo sau có ý nghĩa gì?

A. Đường cấm tất cả các loại phương tiện (cơ giới và thô sơ) đi lại cả hai hướng, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

B. Đường cấm tất cả các loại xe (cơ giới và thô sơ) đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật quy định.

C. Tất các xe phải dừng lại kể cả xe ưu tiên theo quy định và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn, cờ) cho phép đi.

Câu số 4

Biển nào chỉ đường dành cho người đi bộ, các loại xe không được đi vào biển này?

A. Biển 1.

B. Biển 1 và biển 3.

C. Biển 3.

D. Cả 3 biển.

Câu số 5

Biển nào báo hiệu sắp đến chổ giao nhau nguy hiểm?

A. Biển 1 và 2.

B. Biển 2 và 3.

C. Biển 2.

D. Cả 3 biển.

Câu số 6

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên?

A. Biển 1.

B. Biển 2 và 3.

C. Biển 2.

D. Biển 3.

Câu số 7

Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên ?

A. Biển 1.

B. Biển 3.

C. Biển 2.

D. Cả 3 biển.

Câu số 8

Biển nào báo hiệu đường hai chiều?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Biển 3.

Câu số 9

Khi gặp biển nào xe được rẽ trái?

A. Biển 1.

B. Biển 2.

C. Không biển nào.

D. Biển 2.

Câu số 10

Biển này báo hiệu điều gì?

A. Giao nhau với đường ưu tiên.

B. Giao nhau với đường không ưu tiên.

C. Sắp đến khu vực có chợ.