Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 11

Trắc nghiệm giao thông - đề số 11
23 : 45
Câu số 1

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe tải, xe lam, xe con, mô tô.

B. Xe tải, mô tô, xe lam, xe con.

C. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô.

D. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con.

Câu số 2

Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này?

A. Xe con.

B. Xe tải.

Câu số 3

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe cứu thương, xe cứu hỏa, xe con.

B. Xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe con.

C. Xe cứu thương, xe con, xe cứu hỏa.

Câu số 4

Xe nào phải nhường đường đi cuối cùng qua nơi giao nhau này?

A. Xe con.

B. Xe tải.

C. Xe khách.

Câu số 5

Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Hướng 2, 3, 4.

B. Hướng 1 và 2.

C. Chỉ hướng 1.

D. Hướng 3 và 4.

Câu số 6

Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe tải.

B. Xe con và mô tô.

C. Xe con và xe tải.

D. Cả ba xe.

Câu số 7

Xe tải kéo mô tô ba bánh như hình này có đúng quy tắc giao thông không?

A. Đúng.

B. Không đúng.

Câu số 8

Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô không được phép đi?

A. Hướng 1 và 2.

B. Chỉ hướng 1.

C. Hướng 1 và 4.

D. Hướng 2 và 3.

Câu số 9

Xe nào vượt đúng quy tắc giao thông?

A. Cả 2 xe đều không đúng.

B. Xe khách.

C. Xe con.

D. Cả 2 xe đều đúng.

Câu số 10

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Xe xích lô.

B. Xe lam.