Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 13

Trắc nghiệm giao thông - đề số 13
23 : 45
Câu số 1

Thứ tự xe đi như thế nào thì đúng quy tắc giao thông?

A. Xe công an, xe con, xe tải, xe lam.

B. Xe công an, xe lam, xe con, xe tải.

C. Xe công an, xe tải, xe lam, xe con.

D. Xe con, xe công an, xe tải, xe lam.

Câu số 2

Trường hợp này xe nào được quyền đi trước?

A. Mô tô.

B. Xe con.

Câu số 3

Theo tín hiệu đèn, xe nào được quyền đi là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe khách, mô tô.

B. Xe tải, mô tô.

C. Xe con, xe tải.

Câu số 4

Trong hình dưới, những xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe con (B), mô tô (C).

B. Xe con (A), mô tô (C).

C. Xe con (E), mô tô (D).

D. Tất cả các loại xe trên.

Câu số 5

Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe khách, xe tải, mô tô.

B. Xe tải, xe con, mô tô.

C. Xe khách, xe con, mô tô.

Câu số 6

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.

B. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô.

C. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con.

D. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách.

Câu số 7

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe tải.

B. Xe khách.

C. Xe con.

Câu số 8

Theo hướng mũi tên, những hướng nào xe gắn máy đi được?

A. Cả ba hướng.

B. Chỉ hướng 1 và 3.

C. Chỉ hướng 1.

Câu số 9

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

A. Không xe nào vi phạm.

B. Chỉ xe tải vi phạm.

C. Chỉ xe mô tô vi phạm.

D. Cả hai xe.

Câu số 10

Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không?

A. Không vi phạm.

B. Vi phạm.