Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm giao thông - đề số 14

Trắc nghiệm giao thông - đề số 14
23 : 45
Câu số 1

Theo hướng mũi tên, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con.

B. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải.

C. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách.

D. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con.

Câu số 2

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Mô tô.

B. Xe cứu thương.

Câu số 3

Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này?

A. Xe công an.

B. Xe chữa cháy.

Câu số 4

Theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi?

A. Hướng 2 và 5.

B. Chỉ hướng 1.

Câu số 5

Xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

A. Xe khách.

B. Mô tô.

C. Xe con.

D. Xe con và mô tô.

Câu số 6

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe lam, xe cứu thương, xe con.

B. Xe cứu thương, xe con, xe lam.

C. Xe con, xe con, xe cứu thương.

Câu số 7

Xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

A. Chỉ mô tô.

B. Chỉ xe tải.

C. Cả ba xe.

D. Chỉ mô tô và xe tải.

Câu số 8

Xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe con.

B. Xe tải.

Câu số 9

Theo tín hiệu đèn, xe nào được phép đi?

A. Xe con và xe khách.

B. Mô tô.

Câu số 10

Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe tải, xe lam, mô tô.

B. Mô tô, xe lam, xe tải.

C. Xe lam, xe tải, mô tô.

D. Xe lam, mô tô, xe tải.