Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm IQ - đề số 15

Trắc nghiệm IQ - đề số 15
23 : 45
Câu số 1

Chọn hình phù hợp điền vào chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Hình còn thiếu là hình nào?

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

Chọn hình phù hợp với chỗ trống?

A.

B.

C.

D.

Câu số 4

Tìm hình phù hợp thêm vào ô trống?

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Điền số thích hợp vào ô trống?

A. 9

B. 7

C. 5

D. 3

Câu số 6

Ở dấu chấm hỏi là hình nào?

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

Hình nào sẽ phù hợp với quy luật?

A. B

B. A

C. D

D. C

Câu số 8

Hình nào có cùng quy luật với các hình trong khung?

A.

B.

C.

D.

Câu số 9

Chọn hình phù hợp với quy luật?

A. A

B. B

C. C

D. D

Câu số 10

Hình nào còn thiếu để hoàn thành khối lập phương?

A.

B.

C.

D.