Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay

Trắc nghiệm IQ - đề số 17

Trắc nghiệm IQ - đề số 17
23 : 45
Câu số 1

Hình nào sau đây là phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Câu số 2

Tìm hình nào sau đây phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Câu số 3

Với hình nào được làm từ hình bên trái

A.

B.

C.

Câu số 4

Hình nào đã mất trong hình dưới đây

A.

B.

C.

D.

Câu số 5

Tìm hai hình nào khác nhau với các hình còn lại

A. B - E

B. A - C

C. C - E

D. D - A

Câu số 6

Tìm hình nào sau đây phù hợp nhất

A.

B.

C.

D.

Câu số 7

Hình nào là hình kế tiếp trong dãy

A.

B.

C.

D.

Câu số 8

Tìm chữ còn thiếu trong hình sau đây

A. G

B. H

C. E

D. P

Câu số 9

Tìm số nào trong hình sau đây là kết quả hợp lý nhất

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5

Câu số 10

Tìm số còn thiếu trong hình tròn sau đây

A. 15

B. 23

C. 34

D. 42