Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Bài trắc nghiệm số 6
Trắc nghiệm triết học
Level 2 - Bài trắc nghiệm số 6
Số câu hỏi: 30
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 21/30
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 15/30
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Ý thức pháp quyền là toàn bộ những quan điểm, tư tưởng và thái độ của một giai cấp về: Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là: Việc phát hiện ra chủ nghĩa duy vật và lịch sử, C.Mác đã bước đầu đặt cơ sở lý luận cho: Cấu trúc của lực lượng sản xuất bao gồm: Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai. Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, luận điểm nào sau đây là sai? Ph.Ăngghen viết về vai trò động lực của thực tiễn đối với nhận thức như sau: "Khi xã hội có nhu cầu về kỹ thuật thì nó thúc đẩy khoa học phát triển hơn mười [………]". Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu trên. Vai trò của yếu tố dân tộc trong cuộc đấu tranh giai cấp: Tính đảng của nghệ thuật là sự thể hiện: Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm của CNDVBC Hãy xác định phương trả lời đúng nhất. Yếu tố nào của dân số tác động chủ yếu tới sự phát triển của xã hội trong thời đại ngày nay? Theo quan điểm mácxit thì mọi xung đột trong lịch sử xét đến cùng đều bắt nguồn từ: Yếu tố cách mạng nhất trong lực lượng sản xuất: Tư liệu sản xuất đặc trưng trong phương thức sản xuất phong kiến là: Việc không dám thực hiện những bước nhảy cần thiết khi tích luỹ về lượng đã đạt đến giới hạn Độ là biểu hiện của xu hướng nào? Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai. Đặc điểm nào sau đây thuộc về chủng tộc: Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất? Theo quy luật, nhà nước là công cụ của giai cấp mạnh nhất, đó là Cuộc cách mạng vô sản, về cơ bản khác các cuộc cách mạng trước đó trong lịch sử: Cá nhân theo C. Mác là “ thực thể xã hội” theo nghĩa: Loại hình giá trị nào xuất hiện sớm nhất trong lịch sử: Thêm cụm từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau để được khái niệm về chân lý: "Chân lý là những ...(1) ... phù hợp với hiện thực khách quan và được ...(2) ... kiểm nghiệm". Vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội là vấn đề gì? Lựa chọn câu đúng nhất theo quan điểm CNDVBC: Phạm trù nào thể hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong quá trình sản xuất? Quan niệm của triết học MácLênin về sự phát triển? Đặc điểm của quy luật xã hội: Tính chất xã hội của lực lượng sản xuất được bắt đầu từ: Định nghĩa kinh điển về tôn giáo của Ph. Ăngghen: “Bất cứ tôn giáo nào cũng chỉ là sự phản ánh hư ảo vào đầu óc con người ta sức mạnh ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ; chỉ là sự phản ánh mà trong đó những sức mạnh ở trên thế gian đã mang sức mạnh siêu thế gian” được viết trong tác phẩm nào?
Thành viên đã làm bài (1)
dinhdah

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.572
Thành viên mới nhất Oceman