Khuyến mại vui hè 2015 - Click xem ngay
Bài trắc nghiệm số 1
Trắc nghiệm triết học
Level 3 - Bài trắc nghiệm số 1
Số câu hỏi: 40
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 32/40
Yêu cầu nhiệm vụ VIP: 24/40
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được
bài tập, trắc nghiệm, trực tuyến, hóa học, sinh học, vật lí, tiếng anh, toán học, ôn thi đại học
Bình luận
Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh: Các lực lượng thực hiện giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là: Hồ Chí Minh đã dung hình tượng nào dưới đây để chỉ CNTB? Cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa tư bản là gì? Quy luật giá trị: Kiến trúc thượng tầng của xã hội bao gồm: Về nguyên tắc đối ngoại của Việt Nam, từ năm 1945 khi nhà nước dân chủ nhân dân ra đời. Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung: Cấu trúc nhân cách bao gồm: Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ khảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin vào tháng, năm nào Các thành tựu đối ngoại trong hơn 20 năm đã chứng minh đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới là: Trong những mâu thuẫn cơ bản của thời đại hiện nay, mâu thuẫn nào nổi bật, xuyên suốt thời đại mang tính toàn cầu: Hiểu vấn đề “bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa” ở nước ta như thế nào? Mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp là do: Cuộc cách mạng xã hội thứ 2 trong lịch sử đã thực hiện bước chuyển xã hội từ: Hình thức đầu tiên của đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân khi chưa giành được chính quyền? Đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là: Nước ta đứng trước những thách thức gì trong việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ngày, tháng, năm nào: Đặc trưng cơ bản của giai đoạn thứ hai của thời đại ngày nay là: Bản chất kinh tế của nền dân chủ XHCN dựa trên cơ sở nào? Nhà nước đầu tiên trong lịch sử là kiểu nhà nước nào? Không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân là: Đặc trưng nổi bật trong quan hệ giữa các dân tộc ở nước ta? Năm 1920, sau khi nghiên cứu bản “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin”. Nguyễn Ái Quốc đã đi đến khẳng định “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường [……]”. Hãy điền vào chỗ trống để làm rõ luận điểm trên. Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng. Về mục tiêu đối ngoại của Việt Nam, từ năm 1945 khi nhà nước dân chủ nhân dân ra đời. Trong điều kiện trực tiếp lãnh đạo chính quyền, Đảng đã hoạch định đường lối đối ngoại với nội dung: Xét đến cùng, nhân tố có ý nghĩa quyết định sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là: Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết hợp nhuần nhuyễn: Thời kỳ quá độ lên CNXH là tất yếu đối với: Tại Đại hội X Đảng ta xác định: Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa: Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì? Theo quan niệm triết học duy vật biện chứng, không gian là gì? Trong xã hội có phân biệt và đối kháng giai cấp, quy luật nào giữ vai trò là động lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội? Nội dung cơ bản của thời đại ngày nay là: Cơ sở khoa học để xác định và phân chia thời đại là gì? Tính chất không đều của tiến bộ xã hội thể hiện: Trong thời đại ngày nay, hiện tượng nào là nguyên nhân cơ bản gây ra những biến đổi bất thường của khí hậu toàn cầu? Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân ở nước ta hiện nay cần: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa MácLênin, với phong trào công nhân và [……] ở nước ta vào những năm cuối thập kỷ của thế kỷ XX
Thành viên đã làm bài (1)
dinhdah

Trò chuyện - Hỏi đáp nhanh

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 15.622
Thành viên mới nhất thihang020199